KVKK nedir ve Bulutfon’da tutulan verileriniz nelerdir?

Bulutfon Telekomünikasyon A.Ş. olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hangi verilerinizinin kayıt edildiği ve işlendiği konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Konuya uzak abone müşterilerimiz için ilk önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilmeniz gerekenleri bir kaç soru cevapla özetledik.

KVKK hakkında sık sorulan sorular

Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 ‘da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır.

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade eder.

Veri işleme nedir?

Kişisel verileriniz ile gerçekleştirilen her türlü işlem “veri işleme” olarak kabul edilmektedir. Verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girmektedir.

Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amacını ve yöntemlerini belirler. Veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

İlgili kişi kimdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler “İlgili Kişi” olarak tanımlanır.

KVKK kapsamında Bulutfon’da gelen en yoğun sorular

Bulutfon’un kişisel verilerinizi kayıt etmesindeki amacı nedir?

Bulutfon olarak aşağıdaki amaçlar için kişisel verileriniz kayıt edilmektedir.

 • Hizmetlerin yasal yönetmeliklere uygun olarak sağlanabilmesi
 • Hukuki durumlarda şirketimizin meşru menfatinin korunması
 • Sağladığımız hizmetin kalitesinin ölçülmesi ve dahi iyi hale getirilmesi
 • Mevcut hizmetlerimizdeki değişiklikler, yeni hizmetlerimizin bildirilmesi

KVKK kapsamında Bulutfon’da tutulan verileriniz nelerdir?

 • Adınız, soyadınız ve kimlik bilgileriniz
 • Adres bilgileriniz
 • Telefon, e-posta gibi iletişim adresleriniz
 • Müşteri hizmetlerimiz ile yaptığınız yazışmalar ve görüşmelerinin kaydı

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklanmaktadır?

KVKK madde 7/f.1.’e uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya yasal mevzuat ve yönetmelikler uyarınca verilerinizi saklamak için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Türk Ticaret Kanununa göre Bulutfon’daki kişisel verileriniz 10 yıl boyunca saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız neler?

İşlenen kişisel verilerle ilgili KVKK 11. madde uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü partileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK kapsamında Bulutfon’da kaydedilen kişisel verileriniz nelerdir?

Daha detaylı bilgi için https://www.bulutfon.com/kvkk-aydinlatma-metni/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top